Santa Anta: 714-446-0600 | San Diego: 619-442-9200